Monday, April 14, 2014

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын аргачлалын илтгэлүүдээс

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын аргачлалын илтгэлүүдээс 

Сургалтанд танилцуулсан аргачлал болон загварчлалын тухай илтгэлүүдээс:

  • Стратеги болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний аргачлал - МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, И.Бямбахүү

  • Байгаль орчинд нөлөөлөлх үнэлгээний аргачлал, анхаарах гол асуудлууд - "Цэнгэг ус, экосистемийн судалгааны хүрээлэн" ТББ, ТУЗ-ийн дарга, Др. Д.Доржсүрэн

  • Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - "Эко Трэйд" ХХК, Т.Энхтулга

  • Airmod, ISC3 загварын арга зүй түүний хэрэглээ - "ОС МТ" ХХК, Проф., Др. Р.Мижиддорж 
  • Урсацын HBV загварын аргазүй, түүний хэрэглээ - МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, И.Бямбахүү
 
  • БОНБҮ-д Геомэдээллийн хэрэглээ, ач холбогдол - "Тогтвортой хөгжил, экосистемийн судалгааны хүрээлэн" ТББ, Л.Очирхуяг
  • Century загварын арга зүй, түүний хэрэглээ - МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, И.Бямбахүү
 
  • Marxan загвар, түүний арга зүй болон хэрэглээ - "Тогтвортой хөгжил, экосистемийн судалгааны хүрээлэн" ТББ, Л.Очирхуяг
 

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын илтгэлүүдээс

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын илтгэлүүдээс


Өмнө танилцуулж байснаараа сургалтанд хэлэлцэгдсэн илтгэлүүдээс оруулж байна:
  • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний өнөөгийн байдал хандлага - Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо (БОҮЭХ)-ны тэргүүн, Ц.Адьяасүрэн 

  • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага - БОҮЭХ-ны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Д.Энхбаяр

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалт

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалт 

Өнгөрөгч долоо хоногт "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалт болж өнгөрлөө. Сургалтын тухай танилцуулга:


Удахгүй та бүхэнд сургалтаар хэлэлцсэн  илтгэлүүдийг танилцуулна.
Sunday, February 23, 2014

Санал асуулга

Хэлэлцүүлэг


Хэлэлцүүлэг

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхэд анхаарах гол асуудлуудын тухай хэлэлцэх болно.

БОНБҮ-ийн аргачлал, загварчлал

БОНБҮ-ийн аргачлал, загварчлал

“Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-г хийх шинэчилсэн аргачлал, түүнд тусгагдсан загварчлалуудын тухай

БОНБҮ-ийн эрх зүй, журам


БОНБҮ-ийн эрх зүй, журам

“Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-нд мөрдөх хууль, эрх зүйн шинэчлэл, түүнтэй холбоотой журмуудын тухай

Ерөнхий мэдээлэлЕрөнхий мэдээлэл


Байгаль орчин, байгалийн нөөц, баялагийн ашиглалт, уул уурхай, хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдэд байгаль орчны үнэлгээг боловсруулах, тооцоолол хийх аргачлал, тайланд шаардлагатай мэдээ, өгөгдлүүдэд газарзүйн болон оронзайн мэдээллийн системүүдийг ашиглах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сэдэвчилсэн зураглал үйлдэх, орон зайн дүн шинжилгээ, загварчлал гүйцэтгэх, нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачлал, стандартуудыг онолын үндсэн ойлголт болон Монгол орны нөхцөл байдалд уялдуулан, байгаль орчин, үнэлгээний мэргэжилтэнгүүдийг чадавхижүүлах болно.