Sunday, February 23, 2014

Санал асуулга

Хэлэлцүүлэг


Хэлэлцүүлэг

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхэд анхаарах гол асуудлуудын тухай хэлэлцэх болно.

БОНБҮ-ийн аргачлал, загварчлал

БОНБҮ-ийн аргачлал, загварчлал

“Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-г хийх шинэчилсэн аргачлал, түүнд тусгагдсан загварчлалуудын тухай

БОНБҮ-ийн эрх зүй, журам


БОНБҮ-ийн эрх зүй, журам

“Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-нд мөрдөх хууль, эрх зүйн шинэчлэл, түүнтэй холбоотой журмуудын тухай

Ерөнхий мэдээлэлЕрөнхий мэдээлэл


Байгаль орчин, байгалийн нөөц, баялагийн ашиглалт, уул уурхай, хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдэд байгаль орчны үнэлгээг боловсруулах, тооцоолол хийх аргачлал, тайланд шаардлагатай мэдээ, өгөгдлүүдэд газарзүйн болон оронзайн мэдээллийн системүүдийг ашиглах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сэдэвчилсэн зураглал үйлдэх, орон зайн дүн шинжилгээ, загварчлал гүйцэтгэх, нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачлал, стандартуудыг онолын үндсэн ойлголт болон Монгол орны нөхцөл байдалд уялдуулан, байгаль орчин, үнэлгээний мэргэжилтэнгүүдийг чадавхижүүлах болно.