Thursday, April 13, 2017

БОНБҮ-ний шинэчилсэн аргачлалын 3 дахь сургалт

Бид бүхэн БОНБҮ-ний шинэчилсэн аргачлалын дагуу холбогдох сургалтыг үнэлгээний компаниудад 2015/06/04-нөөс 07 хооронд, 2017/01/25-наас 29-ний хооронд 2 дахь удаагаа зохион байгуулсан. Өмнөх сургалттай холбоотой мэдээллийг тус блокоор орж сонирхоно уу. 3 дахь удаагийн сургалтаа 4-р сард багтаан хийхээр төлөвлөж байгаа тул "СУРГАЛТЫН САНАЛ АСУУЛГА" хэсэгт байгаа мэдээллийг бөглөнө үү. Мөн сар бүхэн БОНБҮ-тэй холбоотойгоор семинар зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд хамтран ажиллах сонирхолтой хүмүүс байвал холбогдоно уу. Семинарын хүрээнд бид БОНБҮ-ний олон улсын болн дотоодын туршлага, чиг хандлага, мөн хоорондоо туршлагаа солилцох, бидэнд тулгамдаж байгаа асуудал зэргийг хэлэлцэх бодолтой байгаа юм.

Sunday, January 8, 2017

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаарх сургалтын санал асуулга

Манай байгууллага нь БОНБҮ-ний шинэчилсэн аргачлалын дагуу холбогдох сургалтыг зохион байгуулдаг билээ. Тус сургалтыг зохион байгуулахадаа сургалтанд хамрагдах албан байгууллага, хүмүүсийн хэрэгцээнд тулгуулан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан сургалтыг чанартай хийхийг эрмэлзэн ажилдаг болно. Иймд 2017 оны 2-р улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа санал асуулганд идэвхитэй оролцохыг хүсэь. Холбоо барих: Web: http://www.facebook.com/eiatraining.mongolia; E-mail: EIA.TrainingMon@gmail.com

Monday, January 2, 2017

БОНБҮ-ний сургалт

БОНБҮ-ний сургалтын тухай санал асуулгууд

2017 оны 1-р улиралд Байгаль орчны Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээний шинэчилсэн аргачлал, түүнд орсон загвар, загварчлалын хэрэглээний талаархи суртгалтыг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байна. 

Сонирхсон хувь хүмүүс, судлаач, мэргэжилтэнгүүд, албан байгууллагууд дараахь санал асуулгыг бөглөнө үү. Мөн ганцаарчилсан сургалтыг хийх боломжтой 

Та бүхний санал асуулганд үндэслэн  боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулж, бүртгүүлсэн цахим шуудангаар холбогдох мэдээллүүдийг хүргүүлнэ.
Холбоо барих: Web: http://www.facebook.com/eiatraining.mongolia; E-mail: EIA.TrainingMon@gmail.com