Sunday, January 8, 2017

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаарх сургалтын санал асуулга

Манай байгууллага нь БОНБҮ-ний шинэчилсэн аргачлалын дагуу холбогдох сургалтыг зохион байгуулдаг билээ. Тус сургалтыг зохион байгуулахадаа сургалтанд хамрагдах албан байгууллага, хүмүүсийн хэрэгцээнд тулгуулан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан сургалтыг чанартай хийхийг эрмэлзэн ажилдаг болно. Иймд 2017 оны 2-р улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа санал асуулганд идэвхитэй оролцохыг хүсэь. Холбоо барих: Web: http://www.facebook.com/eiatraining.mongolia; E-mail: EIA.TrainingMon@gmail.com

Monday, January 2, 2017

БОНБҮ-ний сургалт

БОНБҮ-ний сургалтын тухай санал асуулгууд

2017 оны 1-р улиралд Байгаль орчны Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээний шинэчилсэн аргачлал, түүнд орсон загвар, загварчлалын хэрэглээний талаархи суртгалтыг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байна. 

Сонирхсон хувь хүмүүс, судлаач, мэргэжилтэнгүүд, албан байгууллагууд дараахь санал асуулгыг бөглөнө үү. Мөн ганцаарчилсан сургалтыг хийх боломжтой 

Та бүхний санал асуулганд үндэслэн  боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулж, бүртгүүлсэн цахим шуудангаар холбогдох мэдээллүүдийг хүргүүлнэ.
Холбоо барих: Web: http://www.facebook.com/eiatraining.mongolia; E-mail: EIA.TrainingMon@gmail.com