Sunday, January 8, 2017

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаарх сургалтын санал асуулга

Манай байгууллага нь БОНБҮ-ний шинэчилсэн аргачлалын дагуу холбогдох сургалтыг зохион байгуулдаг билээ. Тус сургалтыг зохион байгуулахадаа сургалтанд хамрагдах албан байгууллага, хүмүүсийн хэрэгцээнд тулгуулан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан сургалтыг чанартай хийхийг эрмэлзэн ажилдаг болно. Иймд 2017 оны 2-р улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа санал асуулганд идэвхитэй оролцохыг хүсэь. Холбоо барих: Web: http://www.facebook.com/eiatraining.mongolia; E-mail: EIA.TrainingMon@gmail.com

No comments:

Post a Comment