Monday, April 14, 2014

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын илтгэлүүдээс

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын илтгэлүүдээс


Өмнө танилцуулж байснаараа сургалтанд хэлэлцэгдсэн илтгэлүүдээс оруулж байна:
  • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний өнөөгийн байдал хандлага - Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо (БОҮЭХ)-ны тэргүүн, Ц.Адьяасүрэн 

  • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага - БОҮЭХ-ны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Д.Энхбаяр

No comments:

Post a Comment