Monday, April 14, 2014

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын аргачлалын илтгэлүүдээс

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтын аргачлалын илтгэлүүдээс 

Сургалтанд танилцуулсан аргачлал болон загварчлалын тухай илтгэлүүдээс:

  • Стратеги болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний аргачлал - МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, И.Бямбахүү

  • Байгаль орчинд нөлөөлөлх үнэлгээний аргачлал, анхаарах гол асуудлууд - "Цэнгэг ус, экосистемийн судалгааны хүрээлэн" ТББ, ТУЗ-ийн дарга, Др. Д.Доржсүрэн

  • Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - "Эко Трэйд" ХХК, Т.Энхтулга

  • Airmod, ISC3 загварын арга зүй түүний хэрэглээ - "ОС МТ" ХХК, Проф., Др. Р.Мижиддорж 
  • Урсацын HBV загварын аргазүй, түүний хэрэглээ - МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, И.Бямбахүү
 
  • БОНБҮ-д Геомэдээллийн хэрэглээ, ач холбогдол - "Тогтвортой хөгжил, экосистемийн судалгааны хүрээлэн" ТББ, Л.Очирхуяг
  • Century загварын арга зүй, түүний хэрэглээ - МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, И.Бямбахүү
 
  • Marxan загвар, түүний арга зүй болон хэрэглээ - "Тогтвортой хөгжил, экосистемийн судалгааны хүрээлэн" ТББ, Л.Очирхуяг
 

No comments:

Post a Comment