Sunday, February 23, 2014

Ерөнхий мэдээлэлЕрөнхий мэдээлэл


Байгаль орчин, байгалийн нөөц, баялагийн ашиглалт, уул уурхай, хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдэд байгаль орчны үнэлгээг боловсруулах, тооцоолол хийх аргачлал, тайланд шаардлагатай мэдээ, өгөгдлүүдэд газарзүйн болон оронзайн мэдээллийн системүүдийг ашиглах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сэдэвчилсэн зураглал үйлдэх, орон зайн дүн шинжилгээ, загварчлал гүйцэтгэх, нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачлал, стандартуудыг онолын үндсэн ойлголт болон Монгол орны нөхцөл байдалд уялдуулан, байгаль орчин, үнэлгээний мэргэжилтэнгүүдийг чадавхижүүлах болно.