БОНБҮ-ийн эрх зүй, журам

“Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-нд мөрдөх хууль, эрх зүйн шинэчлэл, түүнтэй холбоотой журмуудын тухай