Sunday, February 23, 2014

БОНБҮ-ийн аргачлал, загварчлал

БОНБҮ-ийн аргачлал, загварчлал

“Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-г хийх шинэчилсэн аргачлал, түүнд тусгагдсан загварчлалуудын тухай