Хэлэлцүүлэг

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхэд анхаарах гол асуудлуудын тухай хэлэлцэх болно.